Abigél Közhasznú Egyesület

"Csinálj bármit, mindig az számít, hogy hogyan csinálod, és van-e kivel, mert ez csapatjáték, és már az is ajándék, ha figyelsz arra, aki rád figyel." Shakespeare

Szótár -  autizmussal kapcsolatos szakirodalomhoz

absztrakt: elvont, valóságtól elvonatkoztatott

adaptálni: alkalmassá tenni, átalakítani

adaptív: alkalmazkodást elősegítő

afázia: a már kialakult beszéd agykárosodás miatti elvesztése vagy zavara

affektív: érzelmi, hangulati, indulati

alacsony szinten funkcionáló: gyenge értelmi képességekkel, szociális, kommunikatív és önellátási készségekkel rendelkező

aspektus: nézőpont

asszociáció: képzettársítás

atípusos: a jellegzetes, típusos, klasszikus megjelenési formától néhány elemében eltérő

auditív: hallási, hallással kapcsolatos

augmentatív: támogató, segítő

augmentatív kommunikáció: az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikációs rendszerek csoportja

autoagresszió: önmagára irányuló agresszió

behaviorizmus: viselkedéssel foglalkozó pszichológiai irányzat

beszédterapeuta: elsősorban kommunikáció- és beszédfejlesztéssel foglalkozó szakember

biológiailag determinált: biológiailag (pl. örökletesen) meghatározott

bizarr: különös, furcsa, szokatlan, eltérő

defektus: hiba, sérülés

dekódol: kódolt jelekből üzenetet lefordít

destruktív: romboló, pusztító

deviáns: biológiai szabálytól, normától (társadalmi szokásoktól is) eltérő fejlődés

diagnosztika: tünetcsoportok, betegségek felismerése, megállapítása

diszfázia: olyan fejlődési zavar, amely a beszédértést és/vagy beszédképzést érinti

diszkrimináció: hátrányos megkülönböztetés

Down-szindróma: kromoszóma-rendellenesség okozta tüntecsoport, amely többek között értelmi fogyatékossággal és jellegzetes külsővel (pl. mongoloid szemrés) jár

DSM-IV: Az Amerikai Pszichiátriai Társaság kézikönyvének negyedik átdolgozása, amelyben pszichiátriai kórképek osztályozása és diagnosztikus kritériumai szerepelnek (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

echolália: a hallottak visszhangszerű ismétlése

emocionális: érzelmi

empátia: olyan képesség, amely lehetővé teszi mások helyzetének képzeleti-érzelmi úton történő átélését

epilepszia: rendellenes agyi elektromos kisülések által okozott betegségcsoport, ahol e kisülések rohamokban jelentkező tudatzavarokat, izomrángásokat, illetve érzékelési zavarokat eredményezhetnek

értelmi fogyatékosság: olyan maradandó állapot, mely az értelmi képességfejlődésének széles körű és számottevő lelassúbbodása, mely kihat a személyiségfejlődésre, a társadalmi alkalmazkodásra és a tanulásra

frusztráció: szándékban, törekvésben, tevékenységben való akadályozottság, sikertelenség érzése

funkció: működési kör, szerep, feladat

gyógypedagógiai habilitáció: fogyatékos személyekre irányuló komplex tevékenység, melynek célja a fizikális-mentális képességek, a szociálisan alkalmazkodó viselkedés fejlesztése

habilitáció: képesítés, alkalmassá tétel

hiperaktív: nyughatatlan, túlzott mértékben aktív, mozgékony

hiperszelektív: a környezetből jövő ingerek közül szélsőségesen keveset feldolgozó

holding-terápia: „ölben-tartás” terápia: alapja az a felfogás, miszerint az autista állapot oka az anyával való kapcsolat elutasítása, és hogy a gyermek kimozdítható állapotából, ha anyja – a gyermek tiltakozása ellenére – karjaiban tartja, beszél hozzá, amíg ellenállását fel nem adja (kimerülés miatt)

identitás: önazonosság; az egyén szerepeinek összessége és önmagáról való tudása

imitáció: utánzás

inadekvát: nem megfelelő, nem odaillő

indirekt: nem közvetlen

individualizáció: egyéni sajátságok, személyiség kialakulása

integráció: közösségbe történő beillesztés

interakció: (általában személyek közötti) kölcsönös egymás felé irányuló cselekvés, gesztus stb.

internalizáció: „befogadás” – elsősorban a külső, csoport-, társadalmi- szülői értékek, szabályok teljes elfogadása, befogadása, belső irányítókká alakulása

intervenció: beavatkozás

intuíció: megérzés

IQ: Intelligencia-hányados (értéke átlagos értelmi színvonal esetén 100)

kognitív: gondolkodási, értelmi

kognitív diszfunkció: értelmi működési zavar

koherencia: összetartás, összetartozás

koherens: összefüggő, összeilleszkedő, egységes

kompenzálás: hiányosságok kiegyenlítése, pótlása

kompetens: hozzáértő, szakértő, illetékes

koncentráció: összpontosítás

koncepció: felfogásmód, átfogó elgondolás, nézőpont, meglátás

kontaktus: érintkezés, kapcsolat

konzultáció: tanácsadás, megbeszélés, szakértők tanácskozása valamilyen kérdésről

kreativitás: az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy rugalmasan gondolkodva, korábbi tapasztalatainkból valami újat hozzunk létre

kronológiai kor: életkor

kvalitatív: minőségi

kvantitatív: mennyiségi

magasan funkcionáló: átlagos övezetbe eső vagy annál jobb értelmi képességekkel rendelkező, relatíve jó nyelvi és némi önellátási készséggel bíró

mentálhigiénia: a lelki egészség megőrzésének és elősegítésének tudománya

mentális: értelmi, szellemi, gondolati

mentális kor: az a kor, amelynek az egyén értelmi fejlődési szintje megfelel

mentális retardáció: értelmi elmaradás

morális: erkölcsi

motiváció: belső késztetés, cselekvés elindítója

motoros, motorikus: mozgási, mozgással kapcsolatos

non-verbális: beszédet, beszédértést nem igénylő (információs, kommunikációs csatorna)

normalizáció: a társadalmilag elfogadott normákhoz közelítés elve

option-módszer: az amerikai Kaufmann család által saját autista kisgyermekük nevelése során kidolgozott módszer; lényege a gyermek teljes ébrenlétét kitöltő, egyszemélyes, intenzív, elfogadó, nem korlátozó foglalkozás, nevelés, tanítás

organikus: szervi, szervrendszeri

percepció: észlelés

perinatális: születés körül, közbeni

pervazív: átható, itt: a személyiség egészét érintő

prenatális: születés előtti, magzati

pre-szociális: még nem szocializált

preferencia: előnyben, megkülönbözetett figyelemben részesített, másoknál jobban kedvelt tárgy, személy, tevékenység, stb.

preverbális: beszéd kialakulása előtti

prioritás: elsőbbség, elsőbbséget élvező

prognosztika: előrejelzés

pszichoanalízis: a lelki zavarokat az ún. tudattalan konfliktusok feltárásával és feldolgozásával kezelő mélylélektani irányzat

pszichogén: pszichés hatásokra kialakuló, lelki eredetű

pszichológia: lélektan

pszichomotoros: lelki funkciók működésének intenzitásával kapcsolatos

pszichoszomatikus: lelki eredetű testi tünetben megnyilvánuló

pszichotikus: pszichózisban, elmebetegségben szenvedő

pszichózis: elmebetegség (az agyműködést érintő érzelmi, gondolkodási, a térbeli és időbeli tájékozódási zavarokkal, gyakran hallucinációkkal [érzékcsalódásokkal], téveseszmékkel járó állapotok)

rehabilitáció: olyan szervezett társadalmi tevékenység, amely az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került személyek társadalmi újra beilleszkedését segíti elő

repertoár: már elsajátított, rendelkezésre álló pl. készségek, tudás, stb. összessége

repetitív: ismétlődő

retardált: megkésett, elmaradott (pl. fejlődés)

rigiditás: merevség

rumináció: kérődzés, olyan viselkedésforma, mely első jele a nyelvforgatás, majd következik a visszaöklendezés, hányás

sematikus: vázlatos; valamilyen elfogadott séma, minta szerint ábrázolt

skizofrénia: az elmebetegségek egyike

spektrum: tartomány, választék

stratégia: valamilyen cél elérésére irányuló, megtervezett cselekvési rendszer

stressz: ártalmas (elsősorban lelki, környezeti) behatásokra, nyomásra válaszként létrejövő állapot

struktúra: felépítés, forma, rendszer

szegregáció: elválasztás, elkülönítés, szétválás (gyógypedagógiában: külön, speciális intézményben nevelés)

szenzoros: érzékelési, érzékszervi

szenzomotoros: érzékelési motoros/ mozgási egység

szeparációs félelem: nyolchónapos kor körül kezdődő típusos félelmi reakció a szeretett személy (anya, gondozó) eltávozására, hiányára

szimbolikus játék: olyan játéktevékenység, amelynek során a gyermekek konkrét cselekvéseket, helyzeteket, gondolati tartalmakat, vagy tárgyakat jelekkel, jelzésekkel, más tárgyakkal helyettesítenek

szindróma: tünetegyüttes

szociabilitás: társas kapcsolatok kialakítására, fenntartására irányuló készség, igény

sztereotípia: merev egyformaság, gépiesen ismétlődő viselkedés, beszéd, stb. elem

szubkortikális: agykéreg alatti rétegekben lezajló működés

TEACCH: Eric Schopler és Gary Mesibov vezetésével Észak-Karolinában kidolgozott, állami program az autista emberek kezelésére, fejlesztésére (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children)

terapeuta: gyógyítást végző szakember (pl. pszichiáter, pszichológus, gyógypedagógus)

tudat-teória: az a képesség, amely lehetővé teszi, hogy mások mentális állapotaira (érzelmeire, gondolataira, ismereteire, szándékaira, vágyaira) következtessünk, illetve, hogy viselkedésüket bejósoljuk

univerzális: egyetemes, sokoldalú használatra alkalmas

validitás: érvényesség

verbális: szóbeli, beszédet, beszédértést igénylő (pl. kommunikáció)

vizuális: látási, látással kapcsolatos

vokalizáció: hangadás

kep0001.jpg